Je bent hier:

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Makeport Mercurius, ingeschreven in het Handelsregister bij Coöperatieve Innovatie Hub Veenkoloniën U.A. onder nummer 75008688, inzake de website makeportmercurius.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Makeport Mercurius door middel van verwerkingen via onze website makeportmercurius.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Makeport Mercurius respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Makeport Mercurius. U dient zich ervan bewust te zijn dat Makeport Mercurius niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens het privacy statement en de disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL (het webadres) is gewijzigd.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt als lid van de coöperatie, bezoeker van een evenement en/of klant voor de diensten van Makeport Mercurius, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Makeport Mercurius en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Makeport Mercurius verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Makeport Mercurius verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De opmaak en het verzenden van een factuur voor geleverde diensten;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of direct mail;
 • Onze klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Onze klanten te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Makeport Mercurius analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Makeport Mercurius verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Makeport Mercurius worden gebruikt om u te informeren over onze diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Makeport Mercurius-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Makeport Mercurius.

Delen van persoonsgegevens met derden

Makeport Mercurius verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Makeport Mercurius blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Makeport Mercurius en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een digitaal bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Makeport Mercurius wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn

Makeport Mercurius bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels de link onderaan de betreffende e-mail.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies.

Makeport Mercurius gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein stukje informatie dat bij het bezoek aan deze website door uw browser kan worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Makeport Mercurius neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Makeport Mercurius. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deel deze pagina

Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
Follow by Email

Vragen en contact

Heb je vragen? Neem contact op via:
info@makeport.nl 
+31 85 27 33 520 (Maarten van der Vlist)

Op de hoogte blijven

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en
ontvang nieuws in jouw mailbox.


Dit project is mede mogelijk gemaakt door:

 • de financiële steun van het Gebiedsfonds Stadskanaal op Zon;
 • het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland; en
 • de Regio Deal Oost-Groningen.